Στο μενού Κανονισμοί   μπορείτε να βρείτε τις επίσημες διευκρινήσεις  FIBA  (δεύτερη έκδοση),  που ισχύουν  από 1η  Νοεμβρίου 2015